Truy cập nội dung luôn

Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ

QUY ĐỊNH  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN TRONG

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

 

1. Văn phòng

 

1.1. Chức năng

 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn DMVN trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; tham mưu, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn phòng và công tác tài chính của Công đoàn DMVN; là đầu mối giúp Thường trực Ban Thường vụ xử lý công việc hàng ngày.

 

1.2. Nhiệm vụ

 

a. Công tác Văn phòng

 

- Giúp BCH, BTV xây dựng, tổ chức thực quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên BTV để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của BTV.

 

- Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do BCH, BTV ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

 

- Tổ chức công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và BTV. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 

- Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn các cấp trong hệ thống.

 

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do BTV giao. Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của BCH, BTV. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp BTV chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, các chuyên đề công tác của BCH, BTV.

 

- Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của BCH, BTV, Thường trực, cơ quan Công đoàn DMVN. Bố trí phương tiện, điều kiện và nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp Thường trực thường vụ cùng công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động của Công đoàn DMVN.

 

b. Công tác Tài chính

 

- Thực hiện nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

- Chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán thu, chi tài chính hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán năm báo cáo Tổng Liên đoàn phê duyệt.

 

- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp BTV chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của Công đoàn DMVN.

 

- Kiểm tra, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thu, chi và quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên.

 

- Tham mưu giúp BTV tổ chức quản lý và hướng dẫn công đoàn cấp dưới về hoạt động kinh tế công đoàn.

 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính công đoàn trong hệ thống.

 

2. Ban Tổ chức- Kiểm tra

 

2.1. Chức năng

 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn DMVN trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức và công tác kiểm tra của Công đoàn DMVN.

 

2.2. Nhiệm vụ

 

a. Công tác tổ chức:

 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

 

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với UBKT thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH, BTV về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức đại hội công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên; thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên; quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ; Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ.

 

- Thẩm định và trình BTV các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đề xuất thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn theo thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

- Thực hiện nhiệm vụ do BTV uỷ quyền:

 

+ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các cấp đơn vị trực thuộc;

 

+ Dự thảo các quyết định của BTV về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của công đoàn;

 

+ Quản lý cán bộ theo phân cấp của cấp uỷ và BTV, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; Nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; Thực hiện chính sách cán bộ; Dự thảo các quyết định của BTV về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Sơ, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

 

- Giúp BTV xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức Công đoàn.

 

b. Công tác kiểm tra, giám sát

 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

 

- Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

 

- Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

 

- Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

 

- Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.

 

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

 

- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

 

- Giúp Ủy ban Kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

 

3. Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

 

 3.1. Chức năng

 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn DMVN trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính sách pháp luật và công tác quan hệ lao động của Công đoàn DMVN.

 

3.2. Nhiệm vụ

 

a. Công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động

 

- Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, nhà ở và các chính sách xã hội, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ trong ngành.

 

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và công đoàn theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.         

 

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị NLĐ; tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân.

 

- Chủ trì và phối hợp với các Ban, CĐCS thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong hệ thống.

 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về lao động, Luật công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVCLĐ. Theo dõi, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn. Chỉ đạo các CĐCS trong hệ thống tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ và chỉ đạo phong trào quần chúng trong công tác ATVSLĐ.

 

- Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; về hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm. Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu giúp BTV về thành lập, nâng cấp, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc có liên quan đến dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật, hoạt động xã hội từ thiện.

 

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các CĐCS trong việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể NLĐ; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi NLĐ trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp…

 

- Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc; thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn; theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

b. Công tác An toàn vệ sinh lao động:

 

- Hướng dẫn các CĐCS: Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

 

- Hướng dẫn tổ chức các phong trào xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

 

- Tổ chức, phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ; tham gia điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

- Kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, khắc phục hậu quả sự cố gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

 

 c. Công tác tư vấn pháp luật:

 

- Thực hiện công tác tư vấn pháp luật, phổ biến các chế độ chính sách mới cho CNVCLĐ và các CĐCS.

 

- Trợ giúp pháp lý cho CNVCLĐ và các CĐCS để giải quyết những vấn đề về tranh chấp lao động.

 

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tư vấn pháp luật ở cơ sở.

 

4. Ban Tuyên giáo - Nữ công

 

4.1. Chức năng

 

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn DMVN trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyên giáo và công tác nữ công của Công đoàn DMVN.

 

4.2. Nhiệm vụ

 

a. Công tác tuyên giáo:

 

- Tham mưu, tổ chức, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, nhiệm vụ của Công đoàn. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thích ứng với yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

 

- Chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ gắn với việc nắm bắt, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trên các phương tiện truyền thông, phát triển hệ thống thông tin cơ sở, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

 

- Giúp BTV theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, bản tin công đoàn...; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

 

- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

 

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ.

 

- Tổ chức và hướng dẫn các CĐCS tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng cho CNVCLĐ.

 

- Phối hợp với các cơ sở y tế, các CĐCS tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo trong CNVCLĐ, học sinh, sinh viên thuộc các đơn vị trong hệ thống.

 

b. Công tác truyền thông và đối ngoại:

 

- Quản trị, biên tập nội dung, tin bài trên Cổng thông tin điện tử và các trang Facebook, Fanpage của Công đoàn DMVN, thực hiện các hoạt động truyền thông theo quy định của Luật Báo chí, Luật An ninh mạng, Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử đã được BTV ban hành và chỉ đạo của Thường trực Công đoàn DMVN.

 

- Phát triển, quản lý hoạt động của đội ngũ cộng tác viên cho Cổng.

 

- Chủ trì xây dựng các phóng sự, phim ảnh của Công đoàn DMVN.

 

- Đề xuất, triển khai, thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế theo chương trình kế hoạch và chỉ đạo của Thường trực thường vụ. 

 

c. Công tác nữ:

 

- Sau khi các nội dung về tuyên truyền, giáo dục, vận động lao động nữ được thực hiện chuyên trách bởi bộ phận tuyên giáo; về tham gia xây dựng chính sách cho lao động nữ được thực hiện chuyên trách bởi bộ phận chính sách pháp luật; công tác nữ còn lại các nội dung cơ bản sau đây:

 

- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, bảo vệ, chăm sóc bà mẹ - trẻ em; về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác dân số/SKSS/KHHGĐ.

 

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động, sơ tổng kết những chuyên đề về nữ. Tổng hợp tình hình và hoạt động CNLĐ nữ báo cáo BTV và Tổng Liên đoàn.

 

 

giới thiệu

Thông báo, chỉ đạo Thông báo, chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết nhanh Liên kết nhanh